Hindi.co Heading

Hinđī Numbers

हिन्दी संख्याएँ (san'khyāEn̐)

Hinđī Numbers from 0 to 100 (1 to 100) in ĐevaNāgarī and transliterated Latin.

Transliteration is as per our scheme called 'Nīrajā-Latin'.

हिन्दी संख्याएँ, ० से लेकर १०० तक (१ से १००)।

रोमन लिपी में ट्रान्सलिटरेशन (लिप्यान्तरण) के लिए हमारी ‘नीरजा-लैटिन’ (Nīrajā-Latin) नामक पद्धति का उपयोग किया गया है।
संख्याएँ......हिन्दी शब्द......X-literationशून्यshūn`ya
एकEk
दोđo
तीनŧīn
चारchār
पाँचp̐āch
छहchhah
सातsāŧ
आठĀth
नौnau/nao
१०दसđas
११ग्यारहg`yārah
१२बारहbārah
१३तेरहŧerah
१४चौदहchauđah (chaođah)
१५पन्द्रहpanđrah
१६सोलहsolah
१७सत्रहsaŧrah
१८अठारहAthārah
१९उन्नीसUnnīs
२०बीसbīs
२१इक्कीसIkkīs
२२बाईसbāĪs (bāEEs)
२३तेईसteĪs (ŧeEEs)
२४चौबीसchaubīs (chaobīs)
२५पच्चीसpachchīs
२६छब्बीसchhabbīs
२७सत्ताईसsaŧŧāĪs (saŧŧāEEs)
२८अट्ठाईसAtthāĪs (AtthāEEs)
२९उनतीसUnaŧīs (Un-ŧīs)
३०तीसŧīs
३१इकतीसIkaŧīs (Ik-ŧīs)
३२बत्तीसbaŧŧīs
३३तैंतीसŧ̐aiŧīs
३४चौंतीसch̐auŧīs (ch̐aoŧīs)
३५पैंतीसp̐aiŧīs
३६छत्तीसchhaŧŧīs
३७सैंतीसs̐aiŧīs
३८अड़तीसAḍaŧīs
३९उनतालीसUnaŧālīs (Un-ŧālīs)
४०चालीसchālīs
४१इकतालीसIkaŧālīs (Ik-ŧālīs)
४२बयालीसba`yālīs
४३तैंतालीसŧ̐aiŧālīs
४४चौवालीसchauvālīs (chaovālīs)
४५पैंतालीसp̐aiŧālīs
४६छियालीसchhi`yālīs
४७सैंतालीसs̐aiŧālīs
४८अड़तालीसAḍaŧālīs
४९उनचासUnachās (Un-chās)
५०पचासpachās
५१इक्यावनIk`yāvan
५२बावनbāvan
५३तिरेपनŧirepan
५४चौवनchauvan (chaovan)
५५पचपनpachapan
५६छप्पनchhappan
५७सत्तावनsaŧŧāvan
५८अट्ठावनAtthāvan
५९उनसठUnasath (Un-sath)
६०साठsāth
६१इकसठIkasath (Ik-sath)
६२बासठbāsath
६३तिरेसठŧiresath
६४चौंसठch̐ausath (ch̐osath)
६५पैंसठp̐aisath
६६छियासठchhi`yāsath
६७सड़सठsaḍasath
६८अड़सठAḍasath
६९उनहत्तरUnahaŧŧar (Un-haŧŧar)
७०सत्तरsaŧŧar
७१इकहत्तरIkahaŧŧar (Ik-haŧŧar)
७२बहत्तरbahaŧŧar
७३तिहत्तरŧihaŧŧar
७४चौहत्तरchauhaŧŧar (chaohaŧŧar)
७५पचहत्तरpachahaŧŧar
७६छिहत्तरchhihaŧŧar
७७सतहत्तरsaŧahaŧŧar
७८अठहत्तरAthahaŧŧar
७९उनासीUnāsī
८०अस्सीAssī
८१इक्यासीIk`yāsī
८२बयासीba`yāsī
८३तिरासीŧirāsī
८४चौरासीchaurāsī (chaorāsī)
८५पचासीpachāsī
८६छियासीchhi`yāsī
८७सत्तासीsaŧŧāsī
८८अट्ठासीAtthāsī
८९नवासीnavāsī
९०नब्बेnabbe
९१इक्यानबेIk`yānabe (Ik`yān-be)
९२बानबेbānabe (bān-be)
९३तिरानबेŧirānabe (ŧirān-be)
९४चौरानबेchaurānabe (chaorān-be)
९५पंचानबेpan'chānabe (pan'chān-be)
९६छियानबेchhi`yānabe (chhi`yān-be)
९७सत्तानबेsaŧŧānabe (saŧŧān-be)
९८अट्ठानबेAtthānabe (Atthān-be)
९९निन्यानबेnin`yānabe (nin`yān-be)
१००सौsau (sao)People of central India (mainly Viđarbh and Chhaŧŧīsagaḍh) pronounce following numbers a bit differently!

संख्याएँ......हिन्दी शब्द......X-literationछेchhe
११ग्याराg`yārā
१२बाराbārā
१३तेराŧerā
१४चौदाchauđā (chaođā)
१५पन्द्राpanđrā
१६सोलाsolā
१७सत्राsaŧrā
१८अठाराAthārā
३९उनचालीसUnachālīs (Un-chālīs)
४३त्रालीसŧrālīs
४९उनपचासUnapachās (Un-pachās)
५३त्रेपनŧrepan
५४चौपनchaupan (chaopan)
५९उनसाठUnasāth (Un-sāth)
६३त्रेसठŧresath
६६छैँसठchhai̐sath
६९उनसत्तरUnasaŧŧar (Un-saŧŧar )
७३त्रहत्तरŧrahaŧŧar
७५पछत्तरpachhaŧŧar
७९उन्यासीUn`yāsī
८३त्र्यासीŧr`yāsī
८७सत्त्यासीsaŧŧ`yāsī
८८अट्ठ्यासीAtth`yāsī
८९उन्नब्बेUnnabbe
९२ब्यानबेb`yānabe (b`yān-be)
९३त्र्यानबेŧr`yānabe (ŧr`yān-be)
९४चौर्यानबेchaur`yānabe (chaur`yānabe)
chaur`yān-be (chaor`yān-be)
९५पंच्यानबेpan'ch`yānabe (pan'ch`yān-be)
९७सत्त्यानबेsaŧŧ`yānabe (saŧŧ`yān-be)
९८अट्ठ्यानबेAtth`yānabe (Atth`yān-be)
संख्याएँहिन्दी शब्द...X-literation१,०००हजारhajār
१,००,०००लाखlākh
१,००,००,०००करोड़karoḍ
१,००,००,००,०००अरबArab
१,००,००,००,००,००० खरबkharab


Click the button, to get address (url) of this page in an e-mail; that you can forward to your contacts.


TotalPageviews: 

Updated: Mar 2023